کنترل حرکتی چیست؟ همانگونه که می دانید فرمان هایی که از سوی مغز صادر می شوند و منجز به حرکت می شود از قابلیت های کنترل حرکتی است. مغز شما می تواند فرمان های مختلف حرکتی را صادر کند. در اینجا قابلیت کنترل حرکتی مغز و تاثیر آن بر روی صفحه نمایشگر تلو...