وبلاگ

تاریخ: 1395/12/02
نویسنده: اپراتور سایت

سوالاتی که ممکن است در حین برنامه ریزی سانترال با آن مواجهه شوید

سوالاتی که ممکن است در حین برنامه ریزی سانترال با آن مواجهه شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-اختصاص دادن خط شهری مورد نظر به داخلی های مورد نظر در حالت روز:

برای اینکار وارد PROGRAMING دستگاه می شویم

1- *

2- #

3-  1234

4- CODE 405

دوباره SP-PHONE  را می زنیم.گزینه زیر در LCD تلفن ظاهر می شود.

CO1 : # 01 : ENABLE

سپس با دکمه (AUTO ANS) ENABLE-DISABLE می کنیم و با زدن SP-PHONE خط شهری را عوض می کنیم با دکمه FWD داخلی را عوض می کنیم و در آخر دکمه STORE را می زنیم.

 

2-اختصاص دادن خط شهری مورد نظر به داخلی های مورد نظر در حالت ناهار (LAUNCH)

برای اینکار وارد PROGRAMING  دستگاه می شویم وسپس دستورات زیر را اعمال میکنیم:

 

1- *

2- #

3- 1234

4- CODE 406

دوباره SP-PHONE  را  می زنیم،گزینه زیر در LCD تلفن ظاهر می شود:

CO1 : # 01 : ENABLE

 بعد با کلید AUTO ANS))،ENABLE-DISABLE  می کنیم و با زدن SP-PHONE خط شهری را عوض می کنیم با کلید FWD داخلی را عوض می کنیم و در آخر کلید STORE  را فشار می دهیم.

3-اختصاص دادن خط شهری مورد نظر به داخلی های مورد نظر به داخلی های مورد نظر در حالت پایان ساعت کاری(NIGHT)

برای اینکار ابتدا وارد PROGRAMING دستگاه می شویم:

1- *

2- #

3- 1234

4- CODE 408

دوبار SP-PHONE را می زنیم که گزینه زیر در LCD تلفن ظاهر می شود:

CO1 : # 01 : ENABLE

بعد با دکمه (AUTO ANS) ,ENABLE-DISABLE می کنیم و بازدن SP-PHONE خط شهری را عوض می کنیم،با کلید FWD داخلی را عوض می کنیم و در آخر کلید STORE  را می زنیم.

 

4-تعریف زنگ خور خط شهری ها یمان روی داخلی هایی که مورد نظر مااست در حالت روز(DAY)

جهت اینکار ابتدا وارد PROGRAMING می شویم

1- *

2- #

3- 1234

4- CODE 409

دوباره SP-PHONE می زنیم گزینه زیر در LCD تلفن ظاهر می شود.

 

CO1 : # 01 : ENABLE

بعد با دکمه(AUTO –ANS) ENABLE-DISABLE می کنیم وبازدن دکمه SP-PHONE خط شهری را عوض می کنیم با دکمه FWD داخلی را عوض میکنیم  و در آخر دکمه STORE را می زنیم.

 

نویسنده:آقای مهندس سعید اسدیان

پست های مشابه
پستهای اخیر