فرکانس در تلفن های بیسیم فرکانس، تعداد وقایع یک رویداد تکرار شونده در واحد زمان است که به آن فرکانس زمانی نیز می گویند. انواع دیگر فرکانس مانند فرکانس زاویه ای یا فرکانس فضایی نیز وجود دارد که تعاریف متفاوتی دارد. دوره یا مدت زمان یک چرخه در یک روی...

    تمام اپراتورها آفلاین هستند در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.