وبلاگ

تاریخ: 1397/08/29
نویسنده: الهام  ابراهیمی

سیستم تلفن

سیستم تلفن


هم چیز درباره سیستم تلفن
آیا می دانید
استاندارد عک
123 122
امـروزه سیسـتم های ارتباطـی بسـیار گسـترده شـده و فقط از خطوط تلفن برای برقراری تماس تلفنی استفاده نمی شود .اکنون تلفن کاربرد های دیگری نیز دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:


1
ـ دسترسی به تارنماهاي  اینترنتی برای انتقال اطلاعات گوناگون
2ـ ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی و نمابر(ایمیل)
3ـ دسترسـی بـه سیسـتم مکالمه تلفـن ثابت و لینک شدن با شبکه های رایانه ای از طریق لینک های مختلف تـوام بـدون تداخل این دو سیسـتم

امکانـات فراهـم شـده توسـط سیسـتم تلفـن اهمیـت سیم کشـی دقیـق را ضـروری می سـازد که برای دست یابی یه این امر مهم باید به موارد زیر توجه خاص داشت.
برای اجرای یک سیستم دقیق و کاربردی در منزل، به ابزار و وسایلی که در زیر لیست شده اند نیاز داریم. توضیح اینکه اجرای سیستم کابل کشی تلفن برای واحد های اداری متفاوت است که با توجه به نیاز مجموعه به گونه دیگری اجرا می شود.
1
ـ جعبه اصلی و فرعی (شامل پست های پیچی و ترمینال های کروز)
2
ـ کابل مخصوص (نسبت به تعداد تلفن ها می بایست تعداد زوج های کابل را تخمین زد و کابل مناسب را تهیه نمود)
3
ـ فیش و سرسیم مخصوص
4
ـ پریز و سوکت های مورد نیاز برای تلفن ها


اجزاء سیستم تلفن
25 124
جعبه ترمینال اصلی و فرعی
تحویل خطوط شهری به عهده مامورین مخابرات می باشد که در ترمینال اصلی صورت می گیرد. ترمینال های فرعی معمولا در طبقات نصب می شود و وظیفه انتقال خطوط شهری را بر عهده دارد.
سیم تلفن  RG11
سـیم تلفن از یک مجموعه زوج سـیم های روکشدار رنگی تشـکیل شـده اسـت و معمولاً هر زوج سیم یک خط تلفن را راه اندازی می کند با حروف RG11 شناخته می شوند.
كابل های مخابراتی:
کابل های مخابراتی معمولا در بازار به صورت 50 ،20 ،10 ،6 ،4و 100 زوج مخابراتی بـا قطـر 0/5 ،0/4و 0/6 میلی متـر ارائه می شـود.


1فیش
جهـت اتصـال سـیم تلفـن نیـاز بـه فیـش مناسـب بـرای ایجـاد سـر سـیم و اتصـال سـیم به پریـز تلفن اسـت که به دو صورت در تلفن های معمولی به صورت دوسیم یا تک زوج و در تلفن های سانترال به صورت چهار سیم ویا دو زوج می باشد.
پریز تلفن
پریز تلفن جهت اتصال کابل گوشی تلفن خط ثابت در نظر گرفته شده است.
بـا تغییـر تکنولـوژی سـاخت پریزهـا مدل هـای مختلفـی برای پریـز تلفن در بازار ارائه شـده اسـت. بـرای اینکه در مدلهـای قدیمـی پریـز تلفـن و بـرق اشـتباه گرفتـه می شـود و گاهی ایـن اتفاق منجـر به خرابی و آسـیب بـه مـدارات الکترونیکـی تلفـن می شـود بـه همیـن دلیل پریزهـای تلفن بـه صـورت ترمینـال مخصوصی جهت نصـب فیـش RG11 ارائـه میشـود.
پریزهـای دو، سـه یـا چنـد کنتاکتـه تلفـن باید مخصوص این سیسـتم باشـد، به گونـه ای که وصل اشـتباهی دو شـاخه های بـرق بـه آنهـا دو، سـه یا چنـد شـاخه های تلفن بـه پریزهای بـرق امکانپذیر نباشد.

توجه داشته باشید که برای راه اندازی تلفن برای ادارات، اماکن تجاری و به صورت کلی اماکنی که بیش ار یک یا دو خط تلفن نیاز دارند حتما باید از سیستم های سانترال استفاده نمود که برای اجرای این گونه تاسیسات مخابراتی باید به متخصصان آن مراجعه نمود.