دوره دوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز پر ظرفیت پاناسونیک سری TDA

دوره دوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز پر ظرفیت پاناسونیک سری TDA